Obrada osobnih podataka

Obavijest o privatnosti vezano za obradu osobnih podataka korisnika OlyBet AutomatKluba

1.     Opće odredbe

1.1.   Ova obavijest o privatnosti odnosi se na obradu osobnih podataka korisnika u OlyBet AutomatKlub operator International Evona d.o.o ( u daljnjem tekstu OLYBET)

1.2.   Voditelj obrade vaših osobnih podataka je društvo International Evona d.o.o. , sa sjedištem u Stobreču, Stepinčeva 36, Hrvatska, OIB: 76118645526, split-reception@oc.eu.

1.3.   Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka tvrtke OLYBET su sljedeći: split-reception@oc.eu , adresa: Stobreč, Split, Stepinčeva 36

1.4.   OLYBET provodi sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, nezakonitog otkrivanja, slučajnog gubitka, izmjene, uništenja ili druge nezakonite obrade..

1.5.   Odredbe o obradi osobnih podataka uključene su i u ugovore između korisnika i OLYBET-a. U tom slučaju, u slučaju kontroverzi između različitih odredbi, primjenjuju se odredbe dogovorene u ugovoru.

2.     Prava korisnika u vezi s obradom njihovih osobnih podataka

2.1.    Korisnik ima pravo biti obaviješten o tome obrađuje li OLYBET njegove osobne podatke te, ako posjeduje takve podatke, ima pravo zatražiti i dobiti kopiju navedenih podataka.

2.2.   Korisnik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

2.3.   Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka (npr. privolu za izravni marketing), ako se obrada temelji na privoli. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja je obavljena prije povlačenja.

2.4.   Korisnik ima pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka. OLYBET može izbrisati podatke obrađene na temelju privole ili legitimnog interesa, ako interesi OLYBET-a ne prevladavaju nad interesima korisnika. Pravo na brisanje ne odnosi se na podatke koji se obrađuju radi ispunjenja zakonskih ili ugovornih obveza, sve dok je na snazi važeća zakonska ili ugovorna obveza.

2.5.   Korisnik ima pravo usprotiviti se obradi svojih osobnih podataka (osobito na temelju legitimnog interesa) i ograničiti obradu svojih osobnih podataka u slučajevima kada je takvo što opravdano.

2.6.   Korisnik ima pravo svoje osobne podatke, koje je dostavio na temelju privole ili izvršenja ugovora, primiti u strukturiranom i strojno čitljivom formatu (ako je tehnički izvedivo) za prijenos drugim tvrtkama.

2.7.   Korisnik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na sljedeće kontakt podatke: Selska cesta 136, 10000 Zagreb i e-mail adresa: azop@azop.hr.

3.     Obrađeni osobni podaci i njihovi izvori

3.1.   OLYBET obrađuje sljedeće osobne podatke korisnika.

3.2.   U svrhu usklađenosti sa obvezama koje proizlaze iz pojedinih propisa koji uređuju naše poslovanje, a posebno sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o računovodstvu ili Općim poreznim zakonom, obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, datum rođenja, identifikacijski broj (OIB,) državljanstvo, vrsta identifikacijske isprave, država izdavatelja identifikacijske isprave, broj identifikacijske isprave, izdavatelj identifikacijske isprave, datum i vrijeme transakcije, iznos i valutu u kojoj je transakcija izvršena, svrhu transakcije u slučaju utvrđivanja visokog rizika od pranja novca ili financiranja terorizma, snimku video nadzora. Obrada se izvršava u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza. Osobni podaci biti će obrađivani u trajanju kako je određeno propisima ali ne duže od 11 godina od godine u kojoj je došlo do prestanka ugovornog odnosa ili izvršene transakcije odnosno i na kraći period ako je tako propisano posebnim Zakonom.

3.3.   U svrhu promocije naših proizvoda i usluga možemo vas kontaktirati putem elektroničke pošte ili putem telefonskog broja (broja mobitela). U svakom trenutku imate pravo usprotiviti se primanju promotivnih materijala (uključujući mogućnost da se vaše ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje). Vaši kontakt podaci biti će obrađivani za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, osim u slučaju ako ste se usprotivili primanju promotivnih materijala.

3.4.   U sigurnosne svrhe i svrhe zaštite naše imovine, možemo obraditi video snimke vašeg lica, snimljenog u našim poslovnicama. Ova obrada temelji se na Zakonu o zaštiti novčarskih institucija, te će osobni podaci biti obrađeni u trajanju potrebno za ispunjenje razloga obrade, obično u nekoliko dana ili maksimalno nekoliko tjedana.

3.5.   U svrhu prijave u program vjernosti (Club Reward Card) i u svrhu izvršavanja ugovora sklopljenog s korisnicima Club Rewards Card obrađujemo osobne podatke dobivene tijekom vaše prijave za klupsku nagradnu karticu isključivo iz razloga što su isti potrebni za funkcioniranje klupske nagradne kartice. OlyBet ne može izdati Club Rewards Card ako korisnik ne dostavi podatke potrebne za prijavu za Club Rewards Card. U slučaju da OlyBet neće moći obraditi osobne podatke koji se odnose na korištenje Club Rewards Card, također neće biti moguće izračunati nagradne bodove za korisnika niti odrediti razinu Club Rewards Card. Napominjemo kako su korisnici sami odgovorni da daju istinite podatke jer bez njih OLYBET ne može pružiti uslugu u potpunosti. OLYBET pridržava pravo u slučaju sumnje u istinitost pruženih podataka, a u nemogućnosti verifikacije istih da ne izda Club Reward Card.

3.6.   Osim toga, moramo obraditi i pohraniti vaše osobne podatke u sljedećem opsegu: ime, prezime, adresu prebivališta, identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela, korisničko ime, korisničku lozinku, IP adresu, broj ugovora, broj tekućeg računa, za potrebe potencijalnih potraživanja u budućnosti. Ova obrada temelji se na našem legitimnom interesu ili interesu treće strane. Osobni podaci biti će obrađeni u trajanju potrebnom za ispunjenje razloga obrade, međutim, ne duže od razdoblja od 11 godina od godine u kojoj je došlo do prestanka ugovornog odnosa.

 

3.7.   OLYBET ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka vezanih uz korisnika (podatke o rasnom ili etničkom podrijetlu, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, spolnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkom stajalištu, članstvu u sindikatima, podatke o zdravstvenom stanju te genetske i biometrijske podatke).

 

 

3.8.   Ovisno o svrsi i prirodi obrade, OLYBET prikuplja osobne podatke u vezi s korisnikom od korisnika, s javno dostupnih izvora i od trećih strana kao što su tijela javne vlasti, nacionalne baze podataka, banaka i od tvrtke Acuris Risk Intelligence LTD, koja djeluje kao posrednik za baze podataka za provjere politički eksponiranih osoba i nametnutih sankcija.

4.     Pravni temelj i razlozi obrade osobnih podataka

4.1.   Pravne osnove za obradu osobnih podataka korisnika su: izvršavanje zakonskih obveza, izvršavanje ugovornih obveza, privola nositelja podataka i legitimni interes tvrtke OLYBET-a.

4.2.   Svrhe obrade osobnih podataka korisnika su: ispunjavanje obveze registracije korisnika, ispunjavanje obveze identifikacije korisnika, ispunjavanje obveze registracije financijske transakcije korisnika, ispunjavanje zahtjeva „upoznaj svog korisnika“, pružanje usluga kockanja, marketing OLYBET usluga/proizvoda. , obrada povratnih informacija prikupljenih od korisnika, određivanje profila rizika korisnika, širenje baze korisnika, izgradnja lojalnosti korisnika i pružanje dodane vrijednosti, održavanje poker ljestvice najboljih igrača, upravljanje resursima OLYBET-a, poboljšanje okruženja za igre i web stranice, praćenje radnih procesa i osoblja, sprječavanje i otkrivanje prijevara, arhiviranje OLYBET dokumenata, obrada prijava zviždača.

4.3.   U slučaju obrade podataka radi izvršavanja zakonskih ili ugovornih obveza, korisnik je dužan pružiti sve takve osobne podatke. Nemogućnost prikupa takvih podataka spriječit će OLYBET da ispuni svoje ugovorne ili zakonske obveze i ograničit će mogućnost korisnika da koristi ponuđene usluge.

4.4.   Kada OLYBET obrađuje osobne podatke na temelju legitimnog interesa, to znači da je sama tvrtka OLYBET procijenila da njegov legitimni interes za obradu osobnih podataka u određene svrhe prevladava nad interesima i pravima korisnika.

 

5.     Profiliranje i automatizirano donošenje odluka

5.1.   Profiliranje se koristi u sljedećim procesima i temelji se na sljedećoj logici:

Oglašavanje usluga/proizvoda koje nude OEG i OlyBet, uzimajući u obzir količinu posjeta

korisnika, usluga i igara koje se koriste.

5.2.   Automatske odluke koriste se u sljedećim procesima i temelje se na sljedećoj logici:

5.2.1.     Generiranje tjedne besplatne igre za korisnika klupske nagradne kartice, uzimajući u obzir korisnikov promet u igrama u zadnjih 30 dana.

5.2.2.     Nadogradnja korisnika na brončanu i srebrnu razinu zahvaljujući nagradnim bodovima temelji se na korisnikovom prometu u igrama u prethodnih 6 mjeseci.

6.     Prijenos osobnih podataka

6.1.   Prilikom obrade osobnih podataka, OLYBET će prenijeti vaše osobne podatke sljedećim primateljima, koji mogu biti: javna tijela, sudovi, banke, revizori i pravni savjetnici, osiguravajuća društva, pružatelji analitičkih usluga, pružatelji usluga otkrivanja i sprječavanja prijevara, pružatelji usluga autentifikacije korisnika, pružatelji usluga anketiranja, pružatelji usluga arhiviranja, pružatelji usluga prijenosa informacija i komunikacije, posrednici u bazama podataka za politički eksonirane osobe (PEP) i provjeru sankcija, posrednici u uslugama prijenosa, operateri platforme za prijavu zviždača.

6.2.   Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni pouzdanim trećim stranama koje nam pružaju administrativnu ili tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade. Također možemo dijeliti vaše osobne podatke s tijelima javne vlastima ili tijelima za provedbu zakona ako je navedeno potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, s vanjskim savjetnicima i s drugim osobljem koje ima obvezu čuvanja povjerljivosti podataka.

6.3.   Samo ograničeni broj naših zaposlenika imati će pristup vašim osobnim podacima. Zaposlenici su dužni čuvati povjerljivost vaših osobnih podataka i pridržavati se mjera za strogu zaštitu njihove povjerljivosti. Mogu raspolagati osobnim podacima samo po našim izričitim uputama.

7.     Vremenska ograničenja za čuvanje osobnih podataka

7.1.   Osobni podaci korisnika se čuvaju do ispunjenja svrhe obrade ili do ispunjenja obveza koje proizlaze iz važećih zakonski propisa. Zadržavamo vaše osobne podatke u trajanju koje je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade u pitanju, tj. obično za razdoblje obavljanja ugovornog odnosa ili u trajanju koji propisuju primjenjivi zakoni. U slučajevima u kojima obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vašeg pristanka, takvi osobni podaci bit će obrađeni u trajanju vaše privole koju možete opozvati ili ograničiti u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, mi ćemo prestati obrađivati osobne podatke u svrhu za koje ste opozvali privolu.

 

8.     Tajnost podataka:

8.1.   Podaci o klijentima OLYBET kao i drugi podaci koje je OLYBET saznao prilikom pružanja usluga kao i u obavljanju poslova s klijentima, smatraju se poslovnom tajnom te ih OLYBET može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom. OLYBET je dužan pojedine osobne podatke koji se prikupljaju temeljem zakonskih obaveza proslijediti pojedinom državnom tijelu u okviru njihovih zakonskih ovlasti npr.: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca kao i druga nadležna javna tijela.

 

9.     Ostvarivanje prava

9.1 U svakom našem klubu je dostupna kratka uputa u vezi vaših prava kao i „Obrazac zahtjeva

za ostvarivanje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)“ te ste iste slobodni zatražiti

od naših zaposlenika.