Obrada osobnih podataka potencijalnih zaposlenika

Obavijest o privatnosti obrade osobnih podataka kandidata za posao

 

1. Opće odredbe

1.1. Ova Obavijest objašnjava obradu osobnih podataka osobe koja se prijavljuje za posao u International Evona d.o.o. i njena prava u vezi s obradom osobnih podataka.

1.2. Podatke obrađuje International Evona d.o.o. , sa sjedištem u Stobreču, Stepinčeva 36, Hrvatska, OIB: 76118645526 (u daljnjem tekstu: Društvo), split-reception@oc.eu. Voditelj obrade podataka je Društvo kojem osoba podnosi prijavu za posao

1.3 Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka su sljedeći: split-reception@oc.eu , adresa: Stobreč, Split, Stepinčeva 3.

1.4. Društvo provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, nezakonitog otkrivanja, slučajnog gubitka, izmjene, uništenja ili druge nezakonite obrade. Od partnera, kojima prenosimo osobne podatke u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti, također zahtijevamo provedbu potrebnih organizacijskih, fizičkih i informatičkih sigurnosnih mjera. No, imajte na umu da čak i primjenom svih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka, neki rizici, kao što su cyber-napad, gubitak električne energije, programska pogreška ili zlonamjerne radnje pojedinca, i dalje postoje. Nakon otkrivanja takvog kršenja, poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo ublažili i minimizirali rizik za naše kandidate za posao.

 

2. Prava kandidata za posao u vezi s obradom njihovih osobnih podataka

2.1. Kandidat za posao ima pravo biti obaviješten o tome obrađuje li Društvo njegove osobne podatke te, ako ih ima, dobiti presliku navedenih podataka.

2.2. Kandidat za posao ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

2.3. Kandidat za posao ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka ako se obrada temelji na privoli. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja je obavljena prije povlačenja. Kandidat za posao ima pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka. Društvo može izbrisati podatke obrađene na temelju privole ili legitimnog interesa ako interesi Društva ne nadjačavaju interese podnositelja zahtjeva. Pravo na brisanje ne primjenjuje se na podatke koji se obrađuju u izvršavanju zakonske ili ugovorne obveze, sve dok je zakonska ili ugovorna obveza na snazi.

2.4. Podnositelj zahtjeva ima pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka. Društvo može izbrisati podatke obrađene na temelju privole ili legitimnog interesa ako interesi Društva ne nadjačavaju interese podnositelja zahtjeva. Pravo na brisanje ne primjenjuje se na podatke koji se obrađuju u izvršavanju zakonske ili ugovorne obveze, sve dok je zakonska ili ugovorna obveza na snazi.

2.5 Podnositelj zahtjeva ima pravo usprotiviti se obradi svojih osobnih podataka (osobito na temelju legitimnog interesa) i ograničiti obradu svojih osobnih podataka kada je to opravdano.

2.6. Podnositelj zahtjeva ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je dostavio u strukturiranom i strojno čitljivom formatu (ako je to tehnički izvedivo) u svrhu prijenosa u drugu tvrtku.

2.7. Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti pritužbu na obradu osobnih podataka podataka  Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na sljedeće kontakt podatke: Selska cesta 136, 10000 Zagreb i e-mail adresa: azop@azop.hr.

 

3. Obrađeni osobni podaci i njihovi izvori

3.1. Društvo obrađuje sljedeće osobne podatke kandidata: podatke iz životopisa i javno dostupne podatke (npr. LinkedIn, MeetFrank i dr.) kao što su ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, prethodne pozicije i poslodavci, obrazovanje razinu, broj mobitela, podatke o putovnici ili osobnoj iskaznici, adresu stanovanja, e-mail adresu, fotografiju, ostale podatke koje podnositelj može otkriti Društvu tijekom procesa prijave.

3.2. Društvo ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka podnositelja zahtjeva, osim onih posebnih kategorija osobnih podataka koje podnositelj zahtjeva izričito priopći Društvu.

3.3. Društvo prikuplja osobne podatke podnositelja zahtjeva od podnositelja zahtjeva, iz javno dostupnih izvora, agencija za zapošljavanje, platformi za zapošljavanje i nacionalnih baza podataka.

4. Pravni temelj i svrhe obrade osobnih podataka

4.1. Pravne osnove za obradu osobnih podataka kandidata za posao su: ispunjenje zakonskih obveza, ispunjenje ugovornih obveza i legitimni interes Društva.

4.1.1. Na temelju zakonskih obveza obrađujemo ime i prezime te OIB;

4.1.2. Na temelju izvršenja ugovora obrađujemo ime i prezime, titulu, adresu stanovanja, broj mobilnog telefona, adresu e-pošte, očekivanu plaću;

4.1.3.  Na temelju legitimnih interesa obrađujemo ime i prezime, osobni kod, datum rođenja, prethodne pozicije i poslodavce, stupanj obrazovanja, broj mobitela, podatke o putovnici ili osobnoj iskaznici, adresu stanovanja, e-mail adresu i dr. podatke koje kandidat može otkriti tvrtkama tijekom procesa zapošljavanja.

4.1.4.Na temelju privole možemo obrađivati ​​sve gore navedene osobne podatke u svrhu čuvanja takvih podataka u evidenciji kako bismo kandidatu za posao poslali daljnje ponude za posao.

4.2. Svrhe u koje se obrađuju osobni podaci kandidata su: zapošljavanje i selekcija kandidata, provjera kandidata.

4.3. U slučaju obrade podataka radi izvršavanja zakonskih ili ugovornih obveza, kandidat je dužan dostaviti predmetne osobne podatke. Neuspjeh u pružanju takvih podataka spriječit će tvrtku u nastavku procesa zapošljavanja ovog kandidata ili izvršavanju zakonske obveze kojoj podliježe tvrtka.

4.4. Kada Društvo obrađuje osobne podatke na temelju legitimnog interesa, procijenilo je da njegov legitimni interes za obradu osobnih podataka u određene svrhe prevladava nad interesima i pravima kandidata za posao.

 

5. Profiliranje i automatizirano donošenje odluka

5.1. Društvo ne provodi profiliranje niti koristi automatizirano donošenje odluka za obradu osobnih podataka kandidata za posao.

 

6. Prijenos osobnih podataka

6.1. Društvo koristi partnere kao izvršitelje obrade osobnih podataka kandidata za posao, koji podatke obrađuju na temelju u opsegu uputa Društva.

6.2. Prilikom obrade podataka Društvo prenosi osobne podatke kandidata za posao sljedećim primateljima: državnim tijelima.

6.3. Ako se partner Društva za obradu podataka nalazi izvan Europske unije, zaštitne mjere koje će se koristiti za prijenos osobnih podataka su sljedeće: odgovarajuća razina zaštite podataka u zemlji primateljici u skladu s odlukom Europske komisije ili korištenje standarda ugovorne klauzule za zaštitu podataka koje je razvila Europska komisija u sporazumu o suradnji.

6.4. U svrhu upravljanja resursima prijenos i obrada osobnih podataka kandidata za posao između društava uređena je posebnim ugovorom.

 

7. Vremenska ograničenja za čuvanje osobnih podataka

7.1. Osobni podaci kandidata za posao općenito se čuvaju do 1 godine od datuma prikupljanja. Ako je kandidat za posao dao privolu za čuvanje osobnih podataka u svrhu primanja ponuda za posao od Društva, tada će Društvo zadržati osobne podatke do 3 godine, ili dok kandidat za posao ne povuče navedeni pristanak, osim ako je Društvo drugu pravnu osnovu za čuvanje osobnih podataka. Ukoliko Društvo ima drugu pravnu osnovu, tada se osobni podaci neće koristiti u svrhe za koje je tražena privola. Ako se suglasnost povuče prije isteka 1 godine od datuma prikupljanja, primjenjuje se jednogodišnje razdoblje čuvanja. Ako se privola povuče nakon isteka 1 godine od datuma prikupljanja, podaci se odmah brišu. Na temelju legitimnog interesa podaci se čuvaju najduže 2 godine, odnosno do ispunjenja svrhe, odnosno dok legitimni interes koji je kao takav opisan i dokumentiran postoji.

 

8. Završne odredbe

Ova i ovakva Pravila o privatnosti su sastavni dio Općih Pravila o privatnosti društva International Evona, te u slučaju kolizije između navedenih, vrijede ova pravila kao specijalnija za ovo pitanje.